پروژه ها

1- تامین تجهیزات نجات و ایمنی و همچنین تابلوهای ایمنی در پروژه های ذیل که از طریق شرکت Hygrapha  انجام گردید :

       -سکوهای نفتی ابوذر - پیمانکار: شرکت IOEC

       -سکوهای نقتی سروش و نوروز - پیمانکار :شرکتHyundai

       -پروژه بهرگان سر- پیمانکار: IOEC

       -فازهای 9 و 10 و همچنین فاز 17 پارس جنوبی - پیمانکار: شرکت IOEC

       -فازهای 4 و 5 پارس جنوبی - پیمانکار :شرکت SADRA

       -سکوهای نفتی سلمان - پیمانکار: شرکت SADRA

       -پروژه نیمه شناور حفاری خزر - پیمانکار :شرکتSADRA

2- تامین فیدر و اقلام توزین شرکت کیترون COPRIEN KTRON سوییس

در بسیاری از شرکتهای معتبر پتروشیمی ازقبیل پتروشیمی اراک- پتروشیمی تبریز - پتروشیمی مارون- پتروشیمی رجال - پتروشیمی بندر امام و سایر شرکتهای پتروشیمی معتبر ، اقلام توزین فیدرها ، از طریق شرکت KTRON تامین گردیده است . شرکت کیهان ایده نماینده انحصاری شرکت KTRON در ایران می باشد.

3-تامین دلوژ ولوهای پروژه بهرگان سر

4-تامین پمپهای عمودی مخصوص آبگیر پروژه میعانات گازی بندرعباس

5-تامین تابلوهای فتولومینانس در فاز 9 و 10 پارس جنوبی و فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبی

-سایر پروژه های انجام شده توسط شرکت کیهان ایده:

علاوه بر موارد اشاره شده بالا ، این شرکت با تعداد بسیار زیادی از شرکتهای معتبر اروپایی قرارداد همکاری داشته و همچنین موفق گردیده در بسیاری از پروژه های نفتی و گازی حضور مستمر و فعال داشته باشد.