نصب و راه اندازی تجهیزات شرکت پتروشیمی آریاساسول

خوشبختانه با حضور آقای EDGAR RENFTLE، نماینده شرکت کیترون و تیم فنی شرکت کیهان ایده ، کار نصب و راه اندازی تجهیزات شرکت پتروشیمی آریاساسول ( جایگزینی سیستم KCM به جای SCM) با موفقیت به پایان رسید.