بازدید از شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شنبه 97/8/5

بازدید از شرکت پتروشیمی امیرکبیر توسط نمایندگان شرکت کیهان ایده و کیترون در محل سایت پتروشیمی امیرکبیر جهت ارتقاء سیستم های استابیلایزر پکیج موجود در خط تولید.